Το ΘΩΡΑΞ-Δ ("Βιομηχανική ανάπτυξη ελαφριών θωράκων προστασίας σώματος για στρατιωτικές και πολιτικές-εμπορικές εφαρμογές", Τ6ΥΒΠ-00014) στοχεύει στην ανάπτυξη ελαφρών ενδυμάτων εύκαμπτης και μη θωράκισης για χρήση στρατιωτική και πολιτική. Η ανάπτυξη τέτοιου είδους ενδυμάτων αποτελεί μια πρόκληση τόσο σε θέματα ασφάλειας που αποτελούν κρίσιμη παράμετρο στις σύγχρονες κοινωνίες όσο και σε θέματα εμπορικά που είναι ιδιαίτερης σημασίας για μια αναπτυσσόμενη οικονομία όπως της Ελλάδας.

Για την πραγματοποίηση του δύσκολου εγχειρήματος συνεργάζονται ερευνητικές ομάδες και εταιρίες των οποίων η δυναμική σε τεχνολογίες αιχμής είναι στο υψηλότερο επίπεδο για τα δεδομένα της χώρας. Επιπλέον, διαθέτουν σημαντική δραστηριότητα στο συγκεκριμένο πεδίο όπου η συνεισφορά τους είναι απόλυτα συμπληρωματική.