Για την επίτευξη του στόχου έχουν προγραμματιστεί δραστηριότητες που περιλαμβάνουν βελτιστοποίηση μεθοδολογιών, διεργασιών και εφαρμογής υλικών για την τροποποίηση εμπορικά διαθέσιμων ινών (Kevlar και Tensylon). Οι μεθοδολογίες αυτές έχει αποδειχθεί πως σε μεγάλο βαθμό είναι εφικτές σε μικρή κλίμακα και στα πλαίσια του έργου θα εφαρμοστούν στην πιλοτική παραγωγή υφασμάτων και θα βελτιστοποιηθεί η εφαρμογή τους. Τα υφάσματα θα διαμορφώσουν πρότυπα πάνελ για χρησιμοποίηση σε ενδύματα τα οποία θα ελεγχθούν στην απόκρισή τους στα προβλεπόμενα βαλλιστικά τεστ και τεστ με μαχαίρι. Ανάμεσα στις δραστηριότητες του έργου, προβλέπεται μια ενδελεχής μελέτη σε μοριακή κλίμακα όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται στα πάνελ πριν και μετά τα τεστ. Οι αντίστοιχες μεταβολές της δομής σε μοριακή κλίμακα αναμένεται να υποδείξουν μηχανισμούς για την απόκρισή των υλικών στην πρόσκρουση βλήματος ή μαχαιριού και κατ’ αυτόν τον τρόπο να
λειτουργήσουν ως ανάδραση στη διαδικασία βελτιστοποίησης των διεργασιών. Πρότυπα ενδύματα επιπέδου ΙΙΙ και IV θα παρασκευαστούν από εταίρο που ειδικεύεται σε αυτό και τα εμπορεύεται.
Για την επίτευξη των στόχων θα χρησιμοποιηθούν υψηλής τεχνολογίας ερευνητικά και επαγγελματικά μηχανήματα τα οποία σε συνδυασμό με το υψηλού επίπεδο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό προσδοκάται πως η συνολική προσπάθεια θα συντελέσει στην ουσιαστική αναβάθμιση των υπαρχόντων ενδυμάτων.

Για την πραγματοποίηση του δύσκολου εγχειρήματος συνεργάζονται ερευνητικές ομάδες (Παν.Πατρών-Εργαστήριο Πολυμερών του Τομέα Χημικών Εφαρμογών, Χημικής Ανάλυσης και Χημείας Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας, Παν. Πατρών-Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων and companies ITE/IEXMH), εταιρίες (ΑΔΑΜΑΝΤ, ΣΙΑΜΙΔΗΣ, ΕΒΕΤΑΜ) και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΔΙΔΕΑΠ) των οποίων η δυναμική σε τεχνολογίες αιχμής είναι στο υψηλότερο επίπεδο για τα δεδομένα της χώρας. Επιπλέον, διαθέτουν σημαντική δραστηριότητα στο συγκεκριμένο πεδίο όπου η συνεισφορά τους είναι απόλυτα συμπληρωματική.